Kurs: Asbesthåndtering – online eller i din bedrift

Kurs: Asbesthåndtering – online eller i din bedrift

Vi holder kurs i polsk, ukrainsk og engelsk

European Institute of Education arrangerer kurs i asbesthåndtering over hele landet. Kursene kvalifiserer de som gjennomfører dem til å håndtere asbest og følger alle den samme modellen:

Program:
Dag 1: Oppdatering
Dag 2: Utvendige asbestarbeider
Dag 3: Innvendige asbestarbeider

Har du gjennomført kurs i asbesthåndtering i løpet av de siste tre årene, trenger du kun å delta på dag 1. Har du ikke gjennomført kurs tidligere og skal utføre utvendige asbestarbeider, deltar du på de to første dagene. Skal du utføre innvendig asbestarbeid, deltar du på alle kursets tre dager.

Priser:
1 dag: Kr. 2960,00 per deltaker
2 dager: Kr. 2960,00 per deltaker
3 dager: Kr. 2960,00 per deltaker

Har du noen spørsmål?
Send en e-post til oss eurinks@gmail.com


§ 4-5. Opplæring i arbeid med asbest:
Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer. Opplæringen skal være lett forståelig og gi arbeidstakerne de nødvendige kunnskapene og ferdighetene om forebygging og sikkerhet, særlig når det gjelder:

a) Asbestens egenskaper og helseeffekter, herunder faren ved røyking
b) Produkt- eller materialtyper som kan antas å inneholde asbest
c) Arbeidsaktiviteter som kan medføre eksponering for asbest, og betydningen av forebyggende kontrolltiltak for å redusere eksponeringen
d) Grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-1, jf. vedlegg I, og nødvendigheten av kontrollmålinger av luften
e) Sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak, sikkert arbeidsutstyr og sikkert verneutstyr
f) Formålet med og riktig valg av åndedrettsvern, åndedrettsvernets begrensinger og riktig bruk av det
g) Nødprosedyrer
h) Prosedyre for fullstendig rengjøring
i) Avfallshåndtering
j) Krav om helseundersøkelse etter § 4-13

Opplæringen skal tilpasses det arbeidet som skal utføres. Den skal gis regelmessig og når det er nødvendig som følge av den teknologiske utviklingen. Utgiftene til opplæringen skal betales av arbeidsgiveren. Arbeidstakernes representanter skal gis informasjon om innholdet i opplæringen.

Har du noen spørsmål?
Send en e-post til oss eurinks@gmail.com